Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Eickemeyer Medische Techniek voor Dierenartsen B.V. 


gevestigd te Maurik, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11061350, versie 10-04-2017


Artikel 1    Definities

1. Eickemeyer: Eickemeyer Medische Techniek voor Dierenartsen BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Maurik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 11061350.

2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Eickemeyer een overeenkomst heeft gesloten.

3. Distributeur: de wederpartij in hoedanigheid van wederverkoper.

4. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Eickemeyer en de wederpartij, waarmee Eickemeyer zich verbindt tot de levering, het onderhoud en/ of de reparatie van zaken.

5. Zaken: in het kader van de overeenkomst door Eickemeyer te leveren, te onderhouden of te repareren zaken, waaronder niet-limitatief begrepen medische instrumenten en apparatuur voor dierenartsenpraktijken en/ of daaraan gerelateerde zaken.

6. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden wordt onder schriftelijke communicatie eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.


Artikel 2    Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Eickemeyer en de wederpartij.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Eickemeyer, derden dienen te worden betrokken.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3    Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.

2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.

3. Een samengesteld aanbod verplicht Eickemeyer niet tot de uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Indien uit het aanbod blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening door de wederpartij is vereist, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ondertekening. In andere gevallen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order of opdracht door Eickemeyer is bevestigd.


Artikel 4    Levering

1. Eickemeyer spant zich in de tussen partijen overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle vermelde termijnen bedoeld als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij Eickemeyer een redelijke termijn wordt gegeven de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Bij overschrijding van de vermelde leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/ of de overeengekomen koopprijs te voldoen. Indien de wederpartij desalniettemin weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen, is Eickemeyer gerechtigd de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij (elders) op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de koopprijs.

3. Tenzij uitdrukkelijk een bepaalde leveringswijze is overeengekomen, wordt de leveringswijze door Eickemeyer bepaald.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen.

5. Indien de zaken niet konden worden afgeleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen zal Eickemeyer de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de koopprijs. Op eerste verzoek van Eickemeyer zal de wederpartij mededelen binnen welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Eickemeyer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken nog steeds heeft nagelaten. De overeengekomen koopprijs, alle gemaakte kosten, schade en interesten ter zake komen voor rekening van de wederpartij.


Artikel 5    Retournering

1. Onder de voorwaarden als gesteld in dit artikel is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen veertien dagen na de levering te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende, aan Eickemeyer gerichte, schriftelijke verklaring.

2. Zonder toestemming van Eickemeyer is de wederpartij nimmer gerechtigd geleverde zaken te retourneren. Indien Eickemeyer de toestemming verleent, dienen de zaken binnen bekwame tijd te worden geretourneerd. Indien de retournering niet binnen bekwame tijd plaatsvindt, komen de rechten van de wederpartij, die uit dit artikel voortvloeien, te vervallen.

3. De geleverde zaken dienen ongebruikt, schoon, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden.

4. De kosten van retournering komen voor rekening van de wederpartij. Daarnaast is de distributeur 15% van de factuurwaarde als restocking fee verschuldigd, althans voor dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de retournering betrekking heeft.


Artikel 6    Verkoop en presentatie van de zaken door distributeur

1. De distributeur is verplicht de geleverde zaken op eigen naam, voor eigen risico en rekening door te verkopen. De distributeur is nimmer gerechtigd Eickemeyer als agent of anderszins te vertegenwoordigen.

2. De distributeur dient de merken die Eickemeyer voert, alsmede de geleverde zaken, prominent en op consistente wijze te presenteren overeenkomstig de uitstraling van de gevoerde merken. Advertenties en andere communicatie met eindafnemers dienen consistent te zijn met de uitstraling van de merken die Eickemeyer voert. De zaken dienen op dusdanige wijze gepresenteerd te worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van de merken van de door Eickemeyer vertegenwoordigde zaken.

3. Op aangeven van Eickemeyer dient elke presentatie van de geleverde zaken aan Eickemeyer ter goedkeuring te worden voorgelegd voorafgaand aan de publicatie, indien en voor zover grafische of tekstgerelateerde elementen in de presentatie niet rechtstreeks afkomstig zijn van Eickemeyer. Eickemeyer zal niet op onredelijke gronden die goedkeuring weigeren.


Artikel 7    Onderhoud en reparatie

1. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte informatie die voor de opzet en uitvoering van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden relevant zijn.

2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

de door Eickemeyer tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van opstelling toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;

de aangewezen plaats geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.


Artikel 8    Opschorting en ontbinding

1. Eickemeyer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Eickemeyer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Eickemeyer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is Eickemeyer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Eickemeyer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

4. Indien Eickemeyer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.


Artikel 9    Overmacht

1. Eickemeyer is niet gehouden enige verplichting uit de overeenkomst na te komen, indien hij daartoe wordt verhinderd door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet is toe te rekenen. Daaronder is mede begrepen een tekortkoming in de nakoming van een tussen Eickemeyer en zijn toeleveranciers geldende overeenkomst, welke Eickemeyer niet kan worden toegerekend en de nakoming van de overeenkomst tussen Eickemeyer en de wederpartij in de weg staat.

2. Gedurende de overmachtsituatie worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht voortduurt langer dan drie maanden bedraagt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

3. Indien Eickemeyer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Eickemeyer gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


Artikel 10    Prijzen en betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in aanbiedingen en overeenkomsten vermelde bedragen exclusief portokosten-/verzendkosten en verpakkingskosten.

2. Indien de omstandigheden Eickemeyer goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Eickemeyer zekerheid te stellen ter zake van de betaling van de overeengekomen prijs.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden voordoen die buiten de macht van Eickemeyer optreden is Eickemeyer gerechtigd de vastgestelde prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op de door Eickemeyer voorgeschreven wijze.

6. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim intreedt, is de wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.

7. Alle kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen ten aanzien waarvan de wederpartij in verzuim is (geweest), komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens de Wet Incassokosten 2012.


Artikel 11    Reclames

1. De wederpartij is gehouden bij de levering van de zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het ontvangstbewijs onverwijld aantekening te maken.

3. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Eickemeyer heeft geklaagd.

4. De wederpartij moet klachten over de hoogte van het fac-tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Eickemeyer hebben inge-diend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-datum schriftelijk hebben geklaagd.


Artikel 12    Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Eickemeyer voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

2. De garantie vervalt indien het gebrek aan de geleverde zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/ of niet aan Eickemeyer is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Eickemeyer zijn uitgevoerd.

3. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Eickemeyer streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Eickemeyer niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfstagnatie en schade als gevolg van een handelen van de wederpartij of derden in strijd met de door Eickemeyer verstrekte gebruiksinstructies. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een wettelijke grond voor aansprakelijkheid bestaat is Eickemeyer uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eickemeyer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eickemeyer toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De aansprakelijkheid van Eickemeyer is te allen tijde beperkt tot de in het kader van de overeenkomst bedongen prijs, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Alle vorderingen en verweren jegens Eickemeyer verjaren door verloop van één jaar.


Artikel 13    Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Eickemeyer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij uit de aard van de bedrijfsvoering van de wederpartij anders voortvloeit.

3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Eickemeyer hiervan onverwijld in kennis te stellen.

4. De wederpartij is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan Eickemeyer ter inzage worden gegeven.

5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Eickemeyer of door Eickemeyer aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust zich bevinden. Eickemeyer is alsdan gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.


Artikel 14    Intellectueel eigendom

1. Merktekens alsmede type- of identificatienummers of –tekens die op de door Eickemeyer geleverde zaken, inclusief verpakking, zijn aangebracht mogen door de distributeur niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

2. Op geen enkele wijze zal enig intellectueel eigendomsrecht van Eickemeyer worden toegekend  of in licentie worden gegeven, onverminderd hetgeen daartoe schriftelijk is overeengekomen.

3. Het is de distributeur nimmer toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van Eickemeyer te laten registreren of als deel van zijn handelsnaam te gebruiken.

4. Indien de distributeur een inbreuk van derden op het intellectueel eigendomsrecht van Eickemeyer constateert, dient hij Eickemeyer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 15    Slotbepalingen

1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Eickemeyer bevoegd om van geschillen kennis te nemen.