Disclaimer Eickemeyer


Algemeen

Eickemeyer Medische Techniek voor Dierenartsen B.V. (Kamer van Koophandel 11061350), hierna te noemen Eickemeyer B.V., verleent u hierbij toegang tot Eickemeyer.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Eickemeyer B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Eickemeyer B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel Eickemeyer B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Eickemeyer B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) betreffende deze materialen liggen bij Eickemeyer B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eickemeyer B.V.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen, persoonlijk gebruik.


Toepasselijk

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.